Obecně závazná vyhláška obce Tuřany č. 1/2006, kterou se mění obecně závazná vyhláška obce Tuřany  č. 1/2004 o místním poplatku ze psů

 

 

Zastupitelstvo obce Tuřany se na svém zasedání dne 20. července 2006  usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, obecně závaznou vyhlášku obce Tuřany číslo 1/2006, kterou se mění obecně závazná vyhláška obce Tuřany číslo 1/2004 o místním poplatku ze psů.

 

 

Čl. 1

 

Obecně závazná vyhláška obce Tuřany číslo 1/2004 vydaná zastupitelstvem obce Tuřany dne 31.3.2004, se mění takto:

 

  1. V článku 3 odstavec 5 zní:

 

„(5) Zanikne-li poplatková povinnost, musí tuto skutečnost poplatník správci poplatku oznámit do 10 dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala.“

 

  1. V článku 5 odstavec 1 zní:

 

„(1) Nebude-li poplatek nebo jeho část zaplacen v termínu uvedeném v této obecně závazné vyhlášce, bude zvýšen na trojnásobek stanovené částky uvedené v článku 3 odst. 1 a 2 této obecně závazné vyhlášky.“

 

 

Čl. 2

Účinnost

 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem následujícím po dni jejího vyhlášení na úřední desce.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MVDr. Miloslava Hošková                                                                                                                                            Zdeněk Vaněk

starostka obce                                                                                                                                                            místostarosta obce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne 24. července 2006

 

Sejmuto dne  31. srpna 2006