Obecně závazná vyhláška obce Tuřany č. 2/2006, kterou se mění obecně závazná vyhláška obce Tuřany  č. 2/2004 o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt

 

 

Zastupitelstvo obce Tuřany se na svém zasedání dne 20.července 2006 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, obecně závaznou vyhlášku obce Tuřany číslo 2/2006, kterou se mění obecně závazná vyhláška obce Tuřany číslo 2/2004 o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt.

 

 

Čl. 1

 

Obecně závazná vyhláška obce Tuřany číslo 2/2004 vydaná zastupitelstvem obce Tuřany dne 31.3.2004, se mění takto:

 

  1. V článku 5 odstavec 1 zní: „(1) Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt činí za každý i započatý den pobytu, není-li tento den dnem příchodu 15,- Kč.“

 

 

  1. V článku 7 odstavec 1 včetně poznámky pod čarou zní: „(1) Poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt nepodléhají: osoby nevidomé, bezmocné a osoby s těžkým zdravotním postižením, kterým byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu3) a jejich průvodci, osoby mladší 18 let, starší 70 let a osoby, na které náležejí přídavky na děti, vojáci v základní službě a osoby, které vykonávají civilní službu.“

 

3) § 86 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů

 

 

  1. V článku 8 odstavec 1 zní: „(1) Nebude-li poplatek nebo jeho neodvedená část odveden v termínu uvedeném v této obecně závazné vyhlášce, bude zvýšen na trojnásobek stanovené částky uvedené v článku 5 této obecně závazné vyhlášky.“

 

 

Čl. 2

Účinnost

 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem následujícím po dni jejího vyhlášení na úřední desce.

 

 

 

 

 

 

MVDr. Miloslava Hošková                                                                                                                                                                   Zdeněk Vaněk

starostka obce                                                                                                                                                                                  místostarosta obce

 

Vyvěšeno na úřední desce dne 24. července 2006