Obecně závazná vyhláška obce Tuřany č. 3/2006, kterou se mění obecně závazná vyhláška obce Tuřany  č. 3/2004 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

 

 

Zastupitelstvo obce Tuřany se na svém zasedání dne 20.července 2006  usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, obecně závaznou vyhlášku obce Tuřany číslo 3/2006, kterou se mění obecně závazná vyhláška obce Tuřany číslo 3/2004 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.

 

 

Čl. 1

 

Obecně závazná vyhláška obce Tuřany číslo 3/2004 vydaná zastupitelstvem obce Tuřany dne 31.3.2004, se mění takto:

 

  1. V článku 2 odstavec 3 včetně poznámky pod čarou zní:

 

„(5) Za veřejné prostranství3) se považuje náves, pozemní komunikace (silnice, místní komunikace a veřejné účelové komunikace včetně chodníků, tržiště, veřejná zeleň a ........ (konkrétně určené pozemky v obci) přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.“ – je přílohou k této vyhlášce.

 

3) § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

 

  1. V článku 7 odstavec 1 zní:

 

„(1) Nebude-li poplatek nebo jeho část zaplacen v termínu uvedeném v této obecně závazné vyhlášce, bude zvýšen na trojnásobek stanovené částky uvedené v článku 5 odst. 1 této obecně závazné vyhlášky.“

 

 

Čl. 2

Účinnost

 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem následujícím po dni jejího vyhlášení na úřední desce.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MVDr. Miloslava Hošková                                                                                                                                                       Zdeněk Vaněk

starostka obce                                                                                                                                                                       místostarosta obce

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne 24. července 2006

 

Sejmuto dne  31. srpna 2006