Zpravodaj obce Tuřany č. 3/2009

 

O ČEM JEDNALO ZASTUPITELSTVO :

Uvádíme stručný přehled. Kompletní zápisy a usnesení z jednání zastupitelstva obce jsou k nahlédnutí na OÚ Tuřany nebo na www.kr-karlovarsky.cz/obce/turany.

 

 

27. dubna 2009

- schválilo zprávu o hospodaření obce za ¼ čtvrtletí 2009

- schválilo nákup motorových kos a motorové pily

- odvolalo členy z výboru finančního na vlastní žádost

 

 

25. května 2009

- odvolalo z funkce předsedu finančního výboru (rezignace člena zastupitelstva)

- nastoupení do funkce člena zastupitelstva

- volba předsedy finančního výboru

- projednalo žádost o prořezání a zkrácení stromu na p.p.č.358/1

   uložilo zhotovit geometrický plán této parcely

- projednalo žádost o rozšíření veřejného osvětlení v obci Lipoltov a

  uložilo zajistit návrh nákladů VO a návrh nákladů na zavedení elektriky do požární zbrojnice

- schválilo rozpočtovou změnu č. 2/5/2009

- schválilo nákup a realizaci zabezpečovací elektronické signalizace obecního úřadu a dalších

  objektů

- uložilo zajistit návrh cenové nabídky vchodových dveří k č.p.7

- schválilo „Dodatek č.1 k pojistné smlouvě“

 

 

19. června 2009

- souhlasilo se zařazením do území působnosti MAS 21 a bylo seznámeno se Strategií MAS „Strategickým plánem LEADER pro období 2009-2013 a souhlasilo s tímto plánem

- schválilo rozpočtovou změnu č. 3/6/2009

- schválilo Dohodu o provedení práce za zpracování odborného posudku k vrtům v obci

  Tuřany a návrh řešení zásobování vodou v obci Tuřany, Lipoltov a Návrší.

 

 

 

 

Pozvánka

                                                Starostka obce Tuřany svolává 

                        dne 3. srpna 2009 od 17,00 hodin zasedání zastupitelstva obce Tuřany,

                                         které se koná na OÚ Tuřany – v knihovně

 

Pozvánka s programem jednání  bude vyvěšena na úřední desce OÚ od 23.července 2009 nebo na webových stránkách obce.

 

 

Informace – oznámení:

 

1.

informace o umístění obce Tuřany v soutěži „Vesnice roku 2009“

Do krajského kola se přihlásilo celkem 20 obcí:

okres Cheb 10 obcí, okres Karlovy Vary  5 obcí, okres Sokolov   5 obcí.

Hodnotící komise v naší obci byla 18. května v odpoledních hodinách.

Obec Tuřany v letošním roce obdrží „Čestné uznání krajské hodnotitelské komise za zvyšování kvality života v obci. Slavnostní vyhlášení výsledků krajského kola soutěže Vesnice roku 2009 se koná 26. srpna 2009 v obci Březová, která se stala vítězem krajského kola a obdržela „Zlatou stuhu“ a postupuje do celostátního kola soutěže.

 

 

2.

informace o volbách do Evropského parlamentu,které se konaly 5. a 6. června 2009 .

Okrsková volební komise ve složení :

Lišková Petra-             předseda komise

Svoboda Ladislav –     zapisovatel

Svobodová Šárka –     místopředseda

Mulač Jiří -                  delegát KSČM Cheb,člen

 

OVK pracovala velmi dobře, závady nebyly zjištěny. Z 94 voličů se celkem zúčastnilo voleb do EU pouze 18 voličů tj. 16,97 % . Voliči jiných členských států EU se v našem volebním okrsku nezúčastnil žádný i když máme evidováno jednoho voliče, který byl zapsán do seznamu voličů pro volby do EU. Sčítání hlasů se provádělo v neděli od 22,00 hodin – dle harmonogramu voleb. Vše proběhlo v pořádku.

Poznatky týkající se distribuce a kvality hlasovacích lístků a dalšího volebního materiálu, telekomunikačního spojení, spolupráce s MěÚ Cheb, ČSÚ a Krajským úřadem Karlovy Vary

bylo bez závad.

 

Děkujeme členům okrskové volební komisi za jejich práci.

 

Děkujeme !!!!!!!!!

 

 

 

3. Bylo provedeno v měsíci červenci:

- proběhly terénní úpravy „dvora“, kde bude umístěn eko-kontejner 

- provedeny závěrečné práce opravy p.p.č.651 , místní cesty - v k.ú. Tuřany, část Návrší

- Agentura ochrany přírody a krajiny provedla kontrolu vzrostlých stromů na p.p.č. 358/2,

   p.p.č. 350, v k.ú.Lipoltov a p.p.č.654/2, p.p.č.394/2 v k.ú. Tuřany, vypracovává posudek

   na 6 kusů stromů

- zpracovány  geometrické plány na zaměření stromů, zaměření p.p.č. 394/2, 654/2,

   p.p.č.654/1

- uskutečněn výlet do bazénu Františkovy Lázně, účast 32 osob ( z toho 19 dětí)

 

 

 

4.

Na žádost obyvatelů obce Lipoltova , zastupitelstvo obce Tuřany odsouhlasili rozšíření veřejného osvětlení  u č.p.20 , část Lipoltov, tato akce se provede v letošním roce.

 

 

 

5. Upozorňujeme:

v měsíci září bude provedena kontrola očkování psů v očkovacích průkazech.

    Termín kontroly bude oznámen letáčkem.

 

 

6. Vážení spoluobčané,

     Diakonie Broumov prostřednictvím OÚ Tuřany uspořádala mimořádnou sbírku na pomoc zatopeným oblastem.

 

Díky Vaší pomoci se nashromáždilo dostatek potřebných věcí pro lidi ze zatopených oblastí.

 

Děkujeme také Základní organizaci OS CHEVAK ,           TOR-Cheb a.s., kteří se také zúčastnili naší sbírky.

Ještě jednou děkujeme za pomoc.

 

 

 

7.        V souladu s § 14c písm. c) zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky Ministerstva vnitra č. 233/2009 Sb., o provedení některých ustanovení zákona, ve znění pozdějších předpisů a ústavního zákona č. 195/2009 Sb., o zkrácení pátého volebního období Poslanecké sněmovny, pro volby konané

9. a 10. října 2009

stanovila starostka obce minimální počet členů OVK

pro volební okrsek č. 1  Tuřany

5-ti člennou okrskovou volební komisi.

 

 

8. Kulturní akce:

 

 

Indiánské léto

rozloučení s prázdninami

staň se malým indiánem

   

22. srpna 2009

 

od 17,00 hodin

na hřišti v Tuřanech

    

 

- malování na kamínky, šnečí ulity

- indiánské omalovánky pro nejmenší

- tvoření indiánských čelenek, náhrdelníků

- indiánská diskotéka

- ukázka házení nožů

- pouštění létajících lampiónů, atd ……

 

Zveme všechny dìti a dospìlí !!!!!!!!

(překlad: zveme všechny děti a dospělé !!!!!)

 

 

 

 

Pro rodiče, babičky, dědečky a ostatní:

Prosíme Vás, abyste se také zapojili do akce a pomohli při stavění stanu, organizaci her,

stavění táboráku, apod….

 

 

 

 

 

 

 

 

V Tuřanech: 31. 7. 2 009