Zpravodaj obce Tuřany č. 4/2008

 

O ČEM JEDNALO ZASTUPITELSTVO:

Uvádíme stručný přehled.Kompletní zápisy a usnesení z jednání zastupitelstva obce jsou k nahlédnutí na OÚ Tuřany nebo na www.kr-karlovarsky.cz/obce/turany

 

 

22.září 2008

Zastupitelstvo obce Tuřany bylo informováno :

- o postupu přípravných prací na opravě místní cesty v obci Návrší

- o přípravách voleb do 1/3 Senátu Parlamentu ČR a zastupitelstev krajů

schválilo:

-prodat podíly z fondu bytových družstev  a nakoupit podíly KBC MONEY CZK OMEGA

 

 

 

                                              xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

 

 

                                                                P o z v á n k a

 

                                               starostka obce Tuřany svolává

                                                     na den 20. října 2008

                                                           od 17,30 hodin

                                                  zasedání zastupitelstva obce,

                                          které se koná na obecním úřadě v knihovně.

 

                     Program:          1. Oprava místní komunikace – postup prací

                                                2. inventarizace 2008

                                                3. různé

 

 

 

                                                   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

 

Oznámení – informace:

 

1.

Obecní úřad Tuřany oznamuje , že  svoz  tuhého komunálního odpadu

                                      od 23. října 2008 bude se vyvážet  1 x za týden

                                     

 

                                             

 

 

2.

O z n á m e n í

o době a místě konání voleb

 

 

Starostka obce Tuřany podle § 27 odst. 1) zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a § 15 odst.1) zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o volbách“)

 

 

                                                                 O z n a m u j e

 

 

  1. První kolo voleb do 1/3 Senátu Parlamentu ČR a volby do Zastupitelstev krajů se uskuteční

 

dne         17. října 2008   od 14,00 hodin do 22,00 hodin

 

dne         18. října 2008 od 8,00 hodin do 14,00 hodin

 

 

  1. Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 Tuřany

je volební místnost

                       knihovna na obecním úřadě

                                 Tuřany č.p.7

pro voliče, kteří jsou trvale přihlášeni k trvalému pobytu v Obci Tuřany

 

  1. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky) a dosáhl věku 18-ti let.

 

  1. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. V den voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

 

 

 

 

 

 

                                                                                                      MVDr.Hošková Miloslava

                                                                                                                    starostka

 

 

 

 

 

V Tuřanech , dne: 7. října 2008

Zpracovala: Ťupová Zdenka