Zpravodaj obce Tuřany č.3/2008

 

 

O ČEM JEDNALO ZASTUPITELSTVO:

Uvádíme stručný přehled.Kompletní zápisy a usnesení z jednání zastupitelstva obce jsou k nahlédnutí na OÚ Tuřany nebo na www.kr-karlovarsky.cz/obce/turany

 

 

 

30. června 2008

Zastupitelstvo obce Tuřany projednalo a schvaluje :

- žádost o bezúplatný převod p.p.č. 2 o výměře 662 m2, ostatní plocha a část p.p.č. 1/1

  o výměře cca 90m2,ostatní plocha (m2 budou upřesněny v geo-plánu) v k.ú. Tuřany,

  obec Tuřany privatizačním projektem z důvodu přístupu k obytným nemovitostem.

- rozpočtovou změnu č.1/2008

- zasíťování p.p.č.651 v k.ú. Tuřany, obec Návrší

- položení kabelu pro veřejné osvětlení do místní komunikace p.p.č.651 v k.ú. Tuřany,

  obec Návrší

 

Zastupitelstvo obce Tuřany projednalo a udělilo souhlas:

a)se změnou funkčního využití pozemku p.p.č.589/3 o výměře 7 457 m2 v k.ú. Tuřany, obec Návrší, v ÚP obce Tuřany označeno jako trvale travní porost na území bydlení venkovského typu.

b) náklady na změnu funkčního využití pozemku hradí navrhovatel v plné výši, dle § 45 odst.4 zákona č.183/2006 Sb. stavebního zákona

 

a)se změnou funkčního využití pozemku p.p.č. 526/3 o výměře 720 m2 v k.ú. Tuřany, obec Návrší, v ÚP obce Tuřany označeno jako plocha ostatní nelesní zeleně na území bydlení venkovského typu

 b)náklady na změnu funkčního využití pozemku hradí navrhovatel v plné výši, dle § 45

odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb. stavebního zákona

 

Zastupitelstvo obce Tuřany neudělilo souhlas :

- se změnou funkčního využití pozemku p.p.č. 504 o výměře 1 623 m2 a p.p.č. 544

   o výměře 9 913 m2 v k.ú. Tuřany, obec Návrší na území bydlení venkovského typu

 

 

 

 

 

10. července 2008

Zastupitelstvo obce Tuřany projednalo a schvaluje:

-         položení  „chrániček“ s vývody pro kabel veřejného osvětlení do komunikace p.p.č.651 v k.ú. Tuřany, obec Návrší

 

 

 

 

17. července 2008

Zastupitelstvo obce Tuřany projednalo a schvaluje:

-         zhotovitele opravy cesty p.p.č. 651 v k.ú. Tuřany, obec Návrší

Oskar Müller, Stavební práce Cheb, náklady ve výši 568 620 Kč

a)      práce budou započaty po vytýčení hranic pozemku dle geometrického plánu

b)      práce budou započaty po provedení zasíťování p.p.č. 651 a p.p.č.540 v k.ú. Tuřany,obec Návrší

      -     vydává souhlasné stanovisko k položení inženýrských sítí do komunikace

             p.p.č.651, při respektování vytýčení hranic p.p.č.651 s dodržení projektové

            dokumentace schválené stavebním úřadem v Chebu

-         Smlouvu  o právu provést stavbu,zasíťování p.p.č.651 a p.p.č.540 v k.ú. Tuřany,

      obec Návrší

-         Smlouvu o uzavření budoucí Smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-0003489/1 v plném znění s doplněním v bodě VI o odstavec 3 a s doplněním v bodě VII

      o odstavec7

 

 

18. srpna 2008

Zastupitelstvo obce Tuřany projednalo a schvaluje:

- zprávu o hospodaření obce za I. pololetí 2008

- Smlouvu o dílo na opravu místní cesty p.p.č.651 v k.ú. Tuřany, obec Návrší

- projekt „bezpečnost v obci a žádost o dotaci na tento projekt

- změnu funkčního využití p.p.č.3/1 a p.p.č.506 v k.ú. Tuřany

- zřízení „sběrného dvora na nebezpečný odpadů a žádost o příspěvek  z KÚ KK

- žádost o příspěvek na dokumentaci projektu „zeleně“

Zastupitelstvo obce Tuřany  uložilo:

- předložit návrh nákladů materiálu a mzdových nákladů na přikrytí propustků

 

 

                                   XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

 

 

                                          P o z v á n k a:

                                                       

                                                      Starostka obce Tuřany

                                       svolává na den  22. září 2008 od 18,00 hodin

                                                  zasedání zastupitelstva obce,

                                        které se koná na obecním úřadě – v knihovně.

 

                       Program: 1. Oprava místní komunikace – postup prací

                                       2. Příprava voleb

                                       3. Různé

                                        

 

 

  ==================================================================

 

 

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

 významné životní jubileum má :

 

v měsíci  srpnu             paní MVDr. Miloslava Hošková,  Lipoltov

 

v měsíci září                 pan František Andersík, Tuřany

 

 

 

 

                                                     xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

 

KULTURNÍ AKCE:

 

                                                       P o z v á n k a

 

                                                     „Loučení s prázdninami“              

    

                             se koná 23. srpna 2008 od 15,00 hodin na hřišti v Tuřanech

 

-         soutěže, míčové hry,občerstvení – táboráček

 

                                     ZVEME  VŠECHNY DĚTI   A     RODIČE     !!!!!!!!

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

 

Připravujeme:

 

Draky-áda „                                                září -  říjen

 

„Vítání občánků“                                         říjen

 

„ Loutkové divadlo – pro děti“                   listopad

 

  Předvánoční posezení „                            prosinec

 

  Mikulášská besídka“                                prosinec

 

 

 

 

                                             xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

 

 

 

O z n á m e n í   -   i n f o r m a c e:

1.

Stav pohledávek:

 

Poplatek ze psa

                          Majitelů pejsků                       zaplaceno                       nezaplaceno

Tuřany                       18 x                                     16 x                                  2 x

 Lipoltov                    11 x                                     11 x                                  0 x

Návrší                          8 x                                       8 x                                  0 x

 

 

 

 

Poplatek za odvoz popela:

 

                            Domácností:      zaplaceno        částečně zaplaceno      nezaplaceno

Tuřany                         20                 17                          1                                2

                Chalupa         1                    1                          0                               0

   

Lipoltov                      13                  11                          1                                1

  Chaty+ chalupy        10                    9                          0                                1       

 

Návrší                           9                    7                          1                                1

                Chalupa        4                    4                           0                               0

 

 

Žádáme občany o zaplacení poplatků za odvoz popela a  poplatku  ze psů

 v termínu do 30. září 2008.

Poplatky lze uhradit na OÚ Tuřany nebo na bankovní účet ČSOB a.s. Cheb,

číslo účtu:214657999/0300 pod variabilním symbolem –poplatek popel  1337

                                                                                   -  poplatek ze psů 1341

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

2.

H U M A N I T Á R N Í    S B Í R K A

pro občanské sdružení Diakonie Broumov ve spolupráci s obecním úřadem Tuřany

 

    Sbírka se uskuteční od 25. srpna do 28. srpna 2008

    ======================================

                místo: OÚ Tuřany – knihovna

čas: pondělí    8,00 – 17,00

        úterý       8,00 -  15,00

        středa      8,00 – 17,00

        čtvrtek     8,00 – 15,00

jiný čas – po domluvě pí.Ťupovou

 

Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů nebo krabic,

 aby se transportem nepoškodily.

 

Můžete darovat:

- letní a zimní oblečení (dámské.pánské a dětské)

- lůžkoviny,prostěradla,ručníky,utěrky,záclony,látky)

- peří, péřové přikrývky a polštáře

- deky a přikrývky (obyčejné,vatované,spací pytle)

- noviny, časopisy a knihy

- pouze novou obuv

- pouze funkční kabelky ( s funkčním zipem,zapínáním, apod)

 

 

 

VĚCI , KTERÉ NEMŮŽEME PŘIJMOUT,

( jelikož pro ně není uplatnění)

- kabáty, svetry,samostatná saka

- oděvy z umělých vláken (silon,nylon,dederon )

- lyžařské boty stany

- veškerou elektroniku

- nábytek, jízdní kola,lyže a dětské kočárky

- hračky a školní potřeby

- domácí potřeby (černé a bílé nádobí, příbory apod.)

Pro tyto věci není uplatnění a jeho případná likvidace je finančně náročná !!!!!!!!

 

 

                              Děkujeme za Vaši pomoc .

 

                                   Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

 

 

3.

Obecní úřad Tuřany bude uzavřen od 8. září  do 19. září 2008 

Důvod :dovolená

V nutných případech se obracejte na ing. Miroslava Pivoňku – místostarostu obce

Tel.číslo: 608 313 029  

 

 

 

4.

Vážení spoluobčané,

V letošním roce se Obec Tuřany přihlásila poprvé  do soutěže „Vesnice roku 2008“

V měsíci květnu zde byla 15-ti členná hodnotící  komise.

Z Karlovarského kraje  se zúčastnilo této soutěže 17 obcí, z okresu Cheb – 5 obcí, z okresu Sokolov 7 obcí, z okresu Karlovy Vary 5 obcí

I když se naše „ Obec“ se neumístnila v Karlovarském kraji na prvních třech místech, ale hodnotící komise vyhlásila obec Tuřany jako „Objev roku“

Objev roku není sice v propozicích uvedena, ale komise ji může vyhlásit v případě, že všechny členy komise některá z poprvé přihlášených obcí zaujme.

Obec Tuřany dostala darem 30 000 Kč, které budou použity na péči o obec a veřejnou zeleň.

 

 

5.

Karlovarský kraj vyhlašuje Krajské Soutěže obcí a měst „LIGA ODPADŮ 2008“

Obec Tuřany se i v letošním roce opět přihlašuje.

 

Bude se hodnotit: - celková výtěžnost kg/obyvatele

                        - hustota sběrné sítě

                        - kvalita informací pro obyvatele

                        - existence místa zpětného odběru elektrozařízení,nebo mobilní sběr

                        - existence místa zpětného odběru přenosných baterií a akumulátorů

                        - vlastní aktivity obce související s odpadovým hospodářstvím

                        - počet sbíraných komodit

 

Naše heslo:

                         „MÁ TO SMYSL – TŘIĎTE ODPAD“

 

Doufáme, že se zapojí všechny domácnosti v naší obci Tuřany

 

V obci Tuřany jsou čtyři sběrná místa :

Separovaný odpad     :    nádoby na plast, papír, sklo v Tuřanech, v Lipoltově, na Návrší, a      

                                                                                          Maman Lipoltov čp.26

 

  Prosíme udržujte pořádek v boxech na separovaný odpad !!!!!!!!!

                        XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

 

 

Přejeme dětem mnoho a mnoho úspěchů, hodně jedniček, žádné vrásky,

              hodně zdraví v novém školním roce 2008/2009.

 

                   !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

 

 

 

Tuřany, dne: 20. srpna 2008

Zpracovala: Ťupová zdenka