Zpravodaj obce Tuřany  č. 1/2008

 

 

O ČEM JEDNALO ZASTUPITELSTVO :

Uvádíme stručný přehled. Kompletní zápisy a usnesení z jednání zastupitelstva obce jsou k nahlédnutí na OÚ Tuřany nebo na www.kr-karlovarsky.ce/obce/turany

 

 

26. listopadu 2007

Zastupitelstvo obce Tuřany projednalo a schválilo:

- návrh rozpočtu obce na rok 2008

- zprávu o hospodaření obce za ¾ 2007

- smlouvu o dílo „Úprava a obnova zeleně“

- rozpočtovou změnu

- příspěvek na nákup knih pro rok 2008

 

 

17. prosince 2007

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo:

-         rozpočet na rok 2008

-         závěrečné vyúčtování a vyhodnocení realizace dotač.titulů

-         a) příspěvek 18 750 Kč

b) návrh na výstavbu cyklostezky a souhlasí s umístěním stavby pro akci „Rozvoj turistiky, rekreace a sportu ve Sdružení obcí a firem – Chebská pánev“ na území obce na obecních parcelách v k.ú. Tuřany a v k.ú. Lipoltov

c) zastupitelstvo obce Tuřany prohlašuje, že připravovaný záměr je v souladu s územním plánem obce

       -   vyhlašuje záměr pronájmu pozemku p.p.č. 21/1 v k.ú. Tuřany na rok 2008

       -   rozpočtovou změnu

     

 

4. února 2008

Zastupitelstvo obce Tuřany projednalo a schválilo:

-         a) přílohu č. 6 ke smlouvě o odvozu směsného komunálního odpadu pro rok 2008  

      b) poplatek za odvoz komunálního odpadu na rok 2008 -  beze zněny

-     nákup 1 kusu křovinořezu

-     žádost o bezúplatný převod p.p.č. 654/1 o výměře 402 m2 a p.p.č. 654/2 o výměře

      141 m2 v k.ú. Tuřany privatizačním projektem z důvodu cesta k nemovitostem

-     neinvestiční příspěvek Mateřské školce Okrouhlá ve výši 2 000 Kč na rok 2008

uložilo:

-         zpracovat návrh žádosti  na dotační titul č. 3 „Rekonstrukce, údržba a výstavba

      komunikací z Programu obnovy vesnice pro rok 2008

 

 

 

 

 

 

                                      

 

 

18. února 2008

Zastupitelstvo obce Tuřany projednalo a schválilo:

-         žádosti o příspěvek z programu obnovy vesnice

-         žádost o 3 pracovníky na veřejně prospěšné práce 2008

      -     pronájem pozemku 21/1 v k.ú. Tuřany

      -     dodatek č.1/2008 ke směrnici č. 1/2007 cestovní náhrady

      -     velkokapacitní sběr, který se uskuteční 14. března do 17. března 2008

 

 

 

 

 

 

KULTURNÍ AKCE:

                             MAŠKARNÍ REJ“

                             který se uskutečnil  dne 23. února 2008

                                                 od 15,00  hodin

průvod šel na Návrší k altánku, kde bylo připraveno výborné občerstvení  a zpět ,

 zakončen v hospůdce u Šindelářů, kde byly soutěže, hry a zábava pro děti a dospělé.

Tombola, občerstvení, odměny,zábava, hudba, tanec

 

Srdečně děkujeme všem, kteří se zúčastnili masopustního -  maškarního reje.

 

Sponzorům za jejich dary: Agro+kombinát Dolní Žandov

                                           Masna LEMAS,p. Koubová,Cheb

                                           BRIGA, Cheb

                                          Jezdecký oddíl, Ing.Šimáček, Nebanice

                                          Výtahy Pivoňka,Cheb

                                          Truhlárna Minařík ,Sokolov

                                          Masná výroba Košata, Odrava

                                          Nábytek Pivoňka-Švédský vrch,Cheb

 

LASKAVÝM SOUSEDŮM –DÁRCŮM TOMBOLY:

p.Richterová Renata,p.Buriánková Věra,

p.Svoboda Ladislav,p.Vejmělek,Ladislav,p.Zajčenková Marie,p.Lišková Petra,

p.Gondášová Hana,p.Maršálková Františka,p.Maršíčková Markéta,p.Maršíček Josef,

sl.Šarmová Iva,p.Vomelová,p.Šrámková,p.Kadeřábková, sl. Evička,

p.Buchnerová Tereza,sl.Barunka, p.Pucholtová, p.Brabcová Hana,

p.Šeligová Jana ,p.Šindelářová Jarmila,p.Šindelářová Radka,p. Adresíková Eva

 a další sousedé

 

 

p.Radce Šindelářové za výrobu „Masopustního panáka a přípravu sálu pro maškarní rej“

 

 

 

 

ŠIKOVNÝM HOSPODYNÍM ZA SKVĚLÉ OBČERSTVENÍ A VÝROBU DORTŮ:

p.Maršálková,p. Gondášová                     Návrší

p. Šeligová                                                 Lipoltov

p.Buriánková                                             Tuřany

p. a sl. Vomelová                                       Cheb

 

A VELKÝ DÍK MAŠKARNÍ KOMISI  A HUDEBNÍKŮM

 

 

 

                                                               „DĚKUJEME“             

 

 

Videoklip a foto z akce můžete si prohlédnout na www.kr-karlovarsky.cz/obce/turany

 

 

 

 

 

SPOLEČENSKÁ  RUBRIKA

 

K významnému životnímu jubileu jsme byli poblahopřát:

 

23. ledna paní Marii Richterové z Tuřan   k 60.narozeninám

 

 7. února panu Iori Zaitchenkovi z Tuřan k 55. narozeninám

 

                                               Upřímně gratulujeme a přejeme do dalších let pevné zdraví,

                                                                  štěstí a mnoho spokojenosti.

 

 

 

 

 

 

Koho přinesl čáp a vrána  -  n a r o d i l i   s e:

 

V měsíci prosinci 2007       Rozárka Dagmar Svobodová ,Tuřany 12

 

                                                    Blahopřejeme rodičům  k malému uzlíčku štěstí,

                                                           hodně štěstí a zdraví Vám i vaší holčičce

 

                                                                              BLAHOPŘEJEME !!!!!!

 

 

                             

 

 

 

Oznámení – informace:

 

 

 

1.Poplatky v roce  2008

 Obecně závazná vyhláška obce Tuřany č. 1/2007 – o poplatku za komunální odpad

  Poplatek za odvoz  roce 2008 činí:

 

   a) kombinovaný odvoz : léto 1 x za 14 dní , zima 1 x týdně

 

       nádoba      80 l                         1 275 Kč

       nádoba    120 l                         1 831 Kč

 

    b)osaměle žijící důchodci                              nádoba 80 l           500 Kč

 

    c) při odvozu od rekreačních domů 1 x za měsíc

                                                                      nádoba 120 l         500 Kč           

 

 

Obecně závazná vyhláška obce Tuřany  č. 1/2006- o místním poplatku ze psů

-         poplatek ze psů platí držitel psa staršího 3 měsíců.

 

Sazba poplatku ze psů činí 100 Kč za kalendářní rok a jednoho psa. U druhého a každého dalšího psa činí sazba poplatku 150 Kč.

 

Sazba poplatku ze psů, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského důchodu, která je jeho jediným zdrojem přijmu anebo poživatel sirotčího důchodu činí 50 Kč za kalendářní rok a jednoho psa. U druhého a každého dalšího psa sazba poplatku činí 75 Kč

 

Poplatník je povinen zaplatit poplatek nejpozději do 30.6. každého kalendářního roku.

 

 

 

 

                                                              

               Poplatek za odvoz komunálního odpadu a poplatek ze psů  se může zaplatit na obecním úřadě Tuřany v úřední dny - pondělí a středa od 8,00 hodin do 17,00 hodin nebo na konto obce Tuřany:

ČSOB,a.s. Cheb, účet: 214657999/0300   variabilní symbol: 1337 poplatek za popelnice

                                                                                                     1341 poplatek za psa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tříděný  odpad:

 

Děkujeme všem občanům, kteří separují odpad !

 

                                    Soutěži  Liga odpadů“ za rok 2007 se obec umístila na prvním místě

                                                                                                   a odměna 60 000 Kč

 

Doufáme, že ani v roce 2008 se obec umístí na předních místech

I v letošním roce  jsme zapojeni do krajské soutěže „Liga odpadů2008 “

Touto cestou Vás žádáme o třídění odpadů:

                                       sklo,   papír,   plast   do sběrných nádob

( do nádob na plasty též vhazovat nápojové kartony ( mléko džusy, dále prosíme, aby se umývaly plasty, špinavé plasty do nádob nepatří – z důvodu : zápachu, vos, včel v letním období apod.)

Nádoby jsou umístěny na sběrných místech, které se zbudovaly v roce 2007 v obcích Návrší, Lipoltov a Tuřany

Dále žádáme občany,  aby udržovaly pořádek okolo sběrných nádob .

 

 

 

 

 

 

         Velkokapacitní sběr se uskuteční v obci Tuřany

                 od 14. března 2008 do 17. března 2008  

--------------------------------------------------------------------------------------------

Stanoviště kontejnerů :

 

Tuřany                                            hřiště

Návrší                                             u altánu

Lipoltov                                          u dubu, křižovatka na Odravu

 

Upozorňujeme:

Pneumatiky, televize, ledničky a další elektroodpad    n e p a t ř í  do kontejneru.

 

Prosíme udržovat okolo kontejnerů pořádek.

Děkujeme

 

 

 

                      cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

 

 

Tuřany, dne: 3. března 2008

Zpracovala: Ťupová Zdenka