Zpravodaj obce č. 7/2007

 

O ČEM JEDNALO ZASTUPITELSTVO:

Uvádíme stručný přehled. Kompletní zápisy a usnesení z jednání zastupitelstva obce jsou k nahlédnutí na OÚ Tuřany nebo na www.kr-karlovarsky.cz/obce/turany

 

 

24. září 2007

Zastupitelstvo obce Tuřany projednalo a schválilo:

-         nákup skluzavky pro dětské hřiště

-         cenovou nabídku pro zhotovení zpevněných ploch pro separovaný odpad

-         úpravu březové aleje

 

 

29. října 2007

Zastupitelstvo obce Tuřany projednalo a schválilo:

-         smluvní ceny za zhotovení zpevněných ploch na separovaný odpad

-         zhotovit návrh Smlouvy o dílo na realizaci dotačního titulu „Úprava a obnova zeleně“,kterou bude provádět firma PE-REZA spol.s.r.o.se sídlem v Citicích

-         projednat zapůjčení drtiče

-         plán inventarizace na rok 2007

-         příkaz k provedení inventarizace včetně harmonogramu

-         složení inventurní komise

-         příspěvek na startovné v turnaji sálové kopané pro FC Real Tuřany, ročník 2007/08

-         odkoupení p.p.č. 401/1 o výměře 851 m2 v k.ú. Lipoltov

-         zrušení žádosti obce Tuřany o bezúplatný převod p.p.č. 340/1 o výměře 453 m2 v k.ú. Lipoltov,důvodem ke zrušení žádosti je zabezpečení náhradního přístupu ke kapličce v Lipoltově po nově zakoupené části p.p.č. 401/1 v k.ú. Lipoltov, včetně směny části p.p.č.401/1 za část p.p.č. 127/1 mezi obcí a vlastníky pozemku a částí p.p.č. 340/1 a stávajícím nebo novým vlastníkem pozemku.

-         bezúplatný převod studny na p.p.č. 323/5 v k.ú. Tuřany z majetku ČR, ve vlastnictví PF ČR do vlastnictví obce s podmínkou, že z prostředků PF ČR bude provedena kontrola technického stavu studny a případná oprava jejího vystrojení, zjištění vydatnosti zdroje a kvality vody.

 

 

Termín dalšího zasedání zastupitelstva obce Tuřany byl stanoven na den:

 

                         P o z v á n k a

 

                  17. prosince 2007 od 17,30 hodin

                            na obecním úřadě  - v knihovně.

Program:    1 .  rozpočet obce na rok 2008

                    2.  studie-Rozvoj turistiky,rekreace a sportu ve Sdružení Chebská pánev

                         -schválení

                    3. Vyúčtování dotace

                    4. různé

                                         Rozpočet obce Tuřany na rok 2008 .

 

Návrh rozpočtu :

 

Rozpočtové příjmy:

                                                                                   Kapitola                               

Daňové příjmy, odvody,poplatky,

neinvestiční dotace                                                    0000                                 1 780 000

bytové hospodářství                                                   3612                                   150 000

Sběr a svoz odpadu                                                    3722                                      20 000

Činnost místní správy                                                6171                                    100 000

Obecné příjmy                                                           6310                                      50 000

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Celkem příjmy:                                                                                                   2 100 000

 

 

Rozpočtové výdaje:

Silnice                                                                       2212                                       50 000

Ostatní komunikace                                                  2219                                     120 000

Veřejná doprava                                                        2221                                         4 000

Předškolní výchova                                                   3111                                         6 000

Základní škola                                                           3113                                     150 000

Činnost knihovnická                                                 3314                                        35 000

Záležitosti kultury                                                     3319                                          2 000

Zachování kul.památek                                             3326                                        26 000

Ostatní záležitosti kultury                                         3399                                        70 000

Ostatní tělovýchovná činnost                                    3419                                          1 000

Bytové hospodářství                                                  3612                                      250 000

Veřejné osvětlení                                                       3631                                        50 000

Sběr a odvoz komun.odpadu                                     3722                                       150 000

Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň                         3745                                       250 000

Veřejně prospěšné práce                                           4222                                        216 000

Zastupitelstvo obce                                                   6112                                        200 000

Činnost místní správy                                               6171                                        520 000

Celkem výdaje:                                                                                                       2 100 000

 

 

 

Připomínky k návrhu rozpočtu obce na rok 2008 mohou občané uplatnit buď písemně ve lhůtě stanovené zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, při jeho zveřejnění nebo ústně na zasedání zastupitelstva obce.

Návrh rozpočtu na rok 2008 bude projednáván na zastupitelstvu obce dne 26. listopadu 2007.

Rozpočet obce na rok 2008 bude projednáván na zastupitelstvu obce dne 17. prosince 2007.

 

 

 

 

 

 

 

Kulturní akce na rok 2008 :

 

Leden                                  Soutěž ve stavbě „sněhuláka“

Akce bude-li sníh , může se přesunou i na další zimní měsíce

                                             ( občerstvení – čaj + tatranka)

 

 

Únor                                   Maškarní bál pro děti

                                           ( soutěže, disko, odměny,)

 

Březen                               Výtvarné práce – malování, vystřihování

                                          ( přáníčka k MDŽ, velikonoce – malování vajíček,pletení

                                            pomlázek, zdobení truhlíků v knihovně)

 

 

Duben                                 stavění máje – táboráček

                                           ( hřiště)

 

 

Květen                                vítání občánků

 

                                            Den matek

 

 

Červen                                MDD

                                           (soutěže ,táboráček)

 

                                            „Hurá prázdniny“

                                            výlet do aguaparku Fr.Lázně                                

                    

Červenec                           Výlet na kole do Milíkova

                                          ( trasa: Tuřany- na „Zelenou, Všitboř,Milíkov a zpět

                                            občerstvení – zákusek + pití)                                                                                 

 

 

srpen                                „Loučení s prázdninami

                                           ( hřiště – soutěže, odměny,táborák)

 

Září                                   „Draky –áda“

 

 

Říjen                                 Ruční práce – knihovna

                                          (využití přírodního materiálu-žaludy,kaštany – výstavka)

 

Listopad                            Posezení s důchodci

                                     - restaurace

 

Prosinec                            Mikulášská besídka

                                                    Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

K U L T U R N Í     A K C E:

                                                                      P o z v á n k a 

           

                                                               Zastupitelé obce Tuřany

 

                                                     Vás srdečně zvou na předvánoční posezení

 

                                                                   dne 1. prosince 2007

 

                                                        od 17,00 hodin  v restauraci u“Šindelářů“.

 

 

 

 

 

P o z v á n k a 

 

Zveme Vás na divadelní představení divadla „Špalíček“ – na pohádku

 

                             Dva beránci a ospalý čert“

 

které se koná   8. prosince 2007 od 15,00 hodin

                    v restauraci u Šindelářů

Po představení se bude konat „Mikulášská nadílka“  pro děti

 

 

 

 

Společenské rubrika

 

                          K významnému životnímu jubileu jsme byly poblahopřát:

                         ==========================================

 

23. října paní Anežce Milatové z Lipoltova k 75 .narozeninám

 

25. října paní Julii Compelové z Lipoltova k 85. narozeninám

 

 

 

                          Koho přinesl čáp a vrána -  n a r o d i l i se:

                        ===================================

 

V měsíci září          Danielka Kopecká  , Tuřany 15

 

 

                                                   BLAHOPŘEJEME  !!!!!!

 

 

Oznámení – informace:

1.

U p o z o r ň u j e m e:

Každý majitel psa je povinen mít jej zabezpečeného tak, aby nemohl volně běhat po obci !!!!

 

 

2.

V letošním roce byla zahájena realizace projektu na který byl poskytnut příspěvek z rozpočtu Karlovarského kraje – odboru regionálního rozvoje  z „ Programu obnovy venkova“

Obec Tuřany obdržela na akci:

 

a) Úprava veřejných prostranství, obnova zeleně a udržení kvality historických hodnot

    Dotace :   200 000 Kč                        vlastní zdroje obce : 200 000 Kč

     Realizace :  dětského hřiště v obci Tuřany

                          zpevněné plochy na kontejnerové stání separovaného v Tuřanech,

                          Lipoltově a Návrší

                          zhotovení treláží okolo zpevněných ploch na separovaný odpad 

                          zhotovení posezení -  pro turisty a dětské hřiště

                          2x zhotovení informačních tabulí, 4 x stojanů na kola,

                          3 x odpadkových košů

                         zhotovení a výměna autobusové zastávky + odpočívadlo pro turisty v

                         obci Lipoltov

     

b) Úprava veřejných prostranství, obnova zeleně

    Dotace :   100 000 Kč                        vlastní zdroje obce : 100 000 Kč

    Realizace: vysázení rostlinného materiálu – okrasných keřů (různé druhy)

                       Tuřany – okolo hřiště – 900 kusů

                        Návrší  - okolo zpevněné plochy na separovaný odpad  10 keřů

                        Lipoltov – v prostoru okolo autobusové zastávky a okolo zpevněných

                                          ploch na separovaný odpad – 50 keřů

 

    Úprava  a obnova stromů podél místní komunikace p.p.č.350 v k.ú. Lipoltov a 7 kusů stromů – lip,okolo cesty p.p.č.430 v k.ú. Lipoltov (cesta na Trpeš).

 

 

 

U p o z o r ň u j e m e  :

Při úpravě stromů v březové aleji bude dočasně umístěna značka „Zákaz vjezdu“ na tuto komunikaci.

T e r m í n    uzavírky silnice bude s předstihem oznámen  !!!!!!!!!!

 

 

Dále zde bude proveden na této komunikaci překop silnice a oprava propustku .

T e r m í n   uzavírky silnice bude oznámen s předstihem  !!!!!!!!!!             

 

 

 

 3.

O b e c n í     ú ř a d     Tuřany bude  uzavřen dne 31.12.2007 - dovolená

 

 

 

 

Poděkování:

 

 

- paní Heleně Horské, panu Pavlu Horskému a panu Oldřichu Horskému , kteří darovali část p.p.č. 147/2 o výměře 82 m2 v k.ú. Lipoltov obci Tuřany.

 

 

- paní Zdence Richterové, paní Lence Petruškové a panu Miroslavu Štrubínovi za dobře

  odvedenou práci při péči o vzhled obce a veřejnou zeleň  .

 

 

 

 

 

 

Vážení spoluobčané,

blíží se konec roku 2007.

Dovolte nám  , abychom  Vám všem popřáli  krásné vánoce, mnoho dárků, lásky, porozumění,  mnoho a mnoho zdraví,mnoho osobních a pracovních úspěchů v roce 2008

 

                                                Vám všem   přeje

 

                                                                                    MVDr.Hošková Miloslava

                                                                                   Zastupitelstvo obce

                                                                                   Ťupová Zdenka