Z p r a v o d a j    obce č. 6/2007

========================

 

O ČEM JEDNALO ZASTUPITELSTVO:

Uvádíme stručný přehled.Kompletní zápisy a usnesení z jednání zastupitelstva obce jsou k nahlédnutí na obecním úřadě nebo na www.kr-karlovarsky.cz/obce/turany

 

21. května 2007

Zastupitelstvo obce Tuřany projednalo a schválilo:

-         -         zprávu o hospodaření obce za ¼ čtvrtletí 2007

-         -         rozpočtové změny

bera na vědomí :

-         -         vyhodnocení ankety svícení veřejného osvětlení v obci

-         -         termín pracovní porady členů ZO a stanovení úkolů

 

25. června 2007

Zastupitelstvo obce Tuřany projednalo a rozhodlo:

-         -         obec Lipoltov

               zbudování autobusové zastávky + posezení pro turisty, sběrný

               box,koše,informační tabule,stojan na kola, která budou umístěny

               na p.p.č.147 o výměře 80 m2 v.ú. Lipoltov

-         -         obec Tuřany

               zbudování sběrného boxu, dětského hřiště, posezení pro turisty, koše,

               stojan na kola,informační tabule,které budou umístěny na p.p.č.394/2

               o výměře 2 553 m2 v k.ú. Tuřany

-     obec Návrší

               bude projednána možnost odkoupení p.p.č.625/3 o výměře 15 m2 od

               stávajících majitelů, aby bylo možno vybudovat stanoviště pro sběrný box a

               pověřuje starostku obce k jednání o odkupu p.p.č.625/3 o výměře 15 m2

              v k.ú. Tuřany

-         -         oslovit zhotovitele pro dřevěné prvky a vypracování rozpočtu nákladů

-         -         oslovit zhotovitele pro stavební prvky  a vypracování rozpočtu nákladů

-         -         pověřuje starostku obce k sepsání darovací smlouvy

-         -         odkoupit z p.p.č.623/3 o výměře 15 m2 v k.ú. Tuřany

-         -         pověřuje starostku k jednání o odkupu

-         -         odkoupení části p.p.č.401/1 v k.ú. Lipoltov

-         -         pověřuje starostku k jednání o odkupu

-         -         zadat rozbor nákladů na úpravu zeleně v k.ú. Tuřany a v k.ú. Lipoltov

-         -         žádost o pořizování územně plánovací dokumentace změn Územního plánu obce Tuřany, Městským úřadem v Chebu

-         -         určuje zastupitele obce Tuřany pana ing.Pivoňku Miroslava pro spolupráci s pořizovatelem při pořizování změn ÚP obce

-         -         pracovníci veřejně prospěšných prací mohou požádat o zapůjčení pracovního stroje za poplatek 100 Kč/na den splatností od 1.7.2007

 

 

            xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

 

 

Oznámení – informace:

1.

Západočeská energetika – skupina ČEZ

k provedení nezbytných prací na zařízení distribuční soustavy

 

dne   30. července 2007    od 9,00  -  do   11,00  hodin        obec Lipoltov – Trpeš

dne   27. července 2007    od 9,00  -  do   11,00  hodin        obec  Tuřany

dne     2. srpna 2007         od 9,00  -  do   11,00  hodin        obec Návrší

 

PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY

  

 

 

 

2.

Poplatky za odvoz komunálního odpadu pro rok 2007:

Kombinovaný odvoz: léto  1x za 14 dní

                                    zima 1 x týdně

 

  80 l nádoba               1 275 Kč/rok

120 l nádoba               1 831 Kč/rok

Osaměle žijící důchodce   80 l nádoba      500 Kč/rok

Chalupáři                         120l  nádoba      500 Kč/rok vývoz 1 x za měsíc

 

 

Poplatek za psa. 1 x pes 100 Kč/rok, za každého druhého psa 150 kč/rok,

                          důchodci hradí 50 %

 

Termín zaplacení: do 30.10.2007

 

Poplatky můžete zaplatit na obecním úřadě Tuřany v úřední dny pondělí a středa 

od 8,00 – 17,00 hodin nebo na účet obce :

ČSOB, číslo účtu : 214657999/0300 pod variabilním symbolem: poplatek popelnice   1337

                                                                                                        poplatek pes              1341

 

3.

U p o z o r ň u j e m e     majitelé psů  

 

            a)  na   z á k a z   volného pobíhání psů po obci !!!!

            b)na povinné očkování psů proti vzteklině   !!!!!!

 

 

4.

Ve dnech od 10. září do 21.září 2007 – bude obecní úřad Tuřany uzavřen z důvodu čerpání dovolené pracovnice OÚ.

 

Tuřany, dne:3.července 2007