Z p r a v o d a j  obce Tuřany č. 4/ 2007

 

 

O ČEM JEDNALO ZASTUPITELSTVO:

Uvádíme stručný přehled.Kompletní zápisy a usnesení z jednání zastupitelstva obce jsou k nahlédnutí na obecním úřadě nebo na www.kr-karlovarsky.cz/obce/turany.

 

 

Zastupitelstvo obce Tuřany projednalo a schválilo:

-         zprávu přezkoumání hospodaření obce za rok 2006

-         závěrečný účet + komentář,rozvahu k 31.12.2006

-         pověřuje zástupce obce k výkonu územně plánovací činnosti

-         zrušení účtů a zřízení jednoho účtu na finanční prostředky obce

-         prodej akcií

-         odkoupení části p.p.č.147 v k.ú. Lipoltov

bere na vědomí :

-         pracovní schůzi členů ZO dne 14.5.2007 a její náplň práce

-         dopis č.j.246/07 a ukládá výboru kontrolnímu zpracovat vyjádření k navrhovaným opatřením a předpokládané finanční výdaje

-         žádost obce o historický majetek p.p.č. 493/1 a p.p.č.493/2 v k.ú. Tuřany

-         kulturní akce konané v dubnu a v květnu, jejich zajištění.

 

 

 

 

P o z v á n k a

 

dle ustanovení § 92 odst.1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

 

starostka obce svolává

 

dne 21. květen 2007 od 18,00 hodin

 

zasedání zastupitelstva obce Tuřany, které se koná na obecním úřadě – v knihovně.

 

Program:     1. Zpráva o hospodaření obce za ¼ 2007

                      2. rozpočtové změny

                      3. Akce „ Úprava veřejných prostranství, obnova zeleně a udržení

                                      kvality historických hodnot „- organizace a zajištění akce

                      4. Akce „Úprava a obnova veřejné zeleně“- organizace a zajištění akce

                      5. Různé

 

 

 

 

 

 

SLAVNOSTNÍ VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ DO ŽIVOTA,

které se koná

 

dne 6. května 2007 od 15,00 hodin

 

na obecním úřadě Tuřany – v knihovně.

 

Koho budeme vítat:

 

Norberta  Markgrafa   z Návrší

 

Ondřeje Štajera  z Tuřan 

 

Nellu Richterovou z Tuřan

 

 

                             Přejeme rodičům, aby jim děti dělaly jenom samou radost.

 

 

 

 

 

 

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

 

 

K VÝZNAMNÉMU ŽIVOTNÍMU JUBILEU BUDEME BLAHOPŘÁT :

 

panu Karlu Říhovi                                        z Lipoltova                    „55 „   narozeninám

 

panu Ladislavovi Havlíkovi                          z Tuřan                     k    „ 55“   narozeninám

 

 

 

 

 

 

 

P o z v á n k a

 

na „Máje 2007 “ , které se konají 30. dubna od 18,00 hodin na hřišti v Tuřanech – stavění „Máje“-táborák,opékání špekáčků, posezení.

 

 

                                                  Své mámě chci říci „díky“, za všechno, vždyť víš co teď na srdci mám

                                                                     a promiň mi mé hříchy, nebylo jich málo, co si vzpomínám

                                                                     a proto chci Ti říci „díky“ za tvou lásku, já ráda tě nám.

                                                                     Mámo, koukni, jak čas letí, není to tak dávno,

                                                                      co jsem zvládla první krok a najednou už nejsme děti a já pocit nám,

                                                                     že to  uteklo jako jenom jeden rok a proto poslouchej tyhle věty,

                                                                     ať víš co pro mě znamenáš,…

                                                                    „Máš můj dík za všechno a hlavně za sebe,

                                                                      mámo, já teď jsem tu jenom  pro tebe,

                                                                     máš můj dík, za všechno a hlavně za sebe,

                                                                      mámo, já teď jsem tu jenom  pro tebe, teď pro tebe jsem tu já……..“

 

 

P o z v á n k a

 

„Milé maminky,

obecní úřad Tuřany Vás zve

dne 13. května 2007 od 15,00 hodin

v restauraci u Šindelářů

na oslavu  „Den matek“

 

 

 

Připravujeme pro děti:

 

 

1. června 2007 – pátek -   od 16,00 hodin 

           Mezinárodní den dětí – hřiště Tuřany

-         soutěže, zábava ,občerstvení

 

 

30. června 2007  od 9,00 hodin   „Hurá prázdniny“

- výlet do  “ aguaparku“  Frant.  Lázně.

 

 

 

Informace – oznámení:

 

1.

 

Poplatky ta odvoz komunálního odpadu pro rok 2007:

                     Kombinovaný odvoz: zima 1 x týdně

                                                          Léto 1 x za 14 dní

 

  80 l nádoba                               1 275 Kč/rok

120 l nádoba                               1 831 Kč/rok

Osaměle žijící důchodce    80 l nádoba/                       500 Kč/rok

Chalupáři                          120 l nádoba                        500 Kč/rok vývoz 1 x měsíčně

 

 

Poplatek za psa :                  1 x pes 100 Kč/rok, za každého druhého psa 150 Kč/rok,

                                               důchodci hradí 50%

Poplatky můžete zaplatit na obecním úřadě Tuřany nebo na číslo účtu obce: 805364389/0800 pod variabilním symbolem – poplatek popelnice   1337

                                                                              poplatek pes             1341

 

 

2.

 

U p o z o r ň u j e m e    m a j i t e l é   p s ů :

 

1)      na povinné očkování psů proti vzteklině

2)      z á k a z   volného pobíhání psů po obci  !!!!!!!

                        Několikrát za rok upozorňujeme majitelé psů na „Z á k a z  volně pobíhajících  psů  po obci“.

 Na zastupitelstvu obce dne 16. dubna 2007 se opět řešila  tato otázka.

Hrozí zde nebezpečí úrazu pokousání  dětí i dospělých, srážka s auty, apod….

 

 

Žádáme majitelé psů, aby své „miláčky“ zavírali, stížnosti na volně pobíhající psi se množí, ústní ani písemní upozornění majitelé psů neberou na zřetel, takže jednotlivé případy budou řešeny v komisi pro přestupky .

 

Rada nad zlato:

Opravte ploty, zavírejte vrátka, nedovolte volné pobíhání psů po obci – procházky s pejsky jen na vodítku !!!!!!!!!!

 

 

 

3.

 

A n k e t a:

Na téma: „svícení veřejného osvětlení v obci“

 

Žádáme odpovědět na tři otázky – jak si přeji,aby veřejné osvětlení v obci svítilo.

Dne 14. května 2007  bude anketa vyhodnocena a veřejné osvětlení bude seřízeno.

Svícení veřejného osvětlení  celou noc:            ANO                   NE

Jak dlouho :            od   ………hodin            do ……..hodin

Vypnuté veřejné osvětlení celou noc :              ANO                   NE                  

 

Anketní lístky budou vybrány paní Lenkou Petruškovou a paní Zdenkou Richterovou dne

11. května 2007 , aby vyhodnocení ankety bylo provedeno 14.5.2007.

 

 

4.

 

U p o z o r n ě n í:

 

Ve dnech od 7. května do 18. května 2007 – bude obecní úřad uzavřen z důvodu čerpání dovolené pracovnice OÚ .

V případě nutnosti se obracejte na starostku obce MVDr.Hoškovou Miloslavu

                                                                                                 tel.číslo  :   602696141

nebo na místostarostu Ing.Pivoňku Miroslava                     tel.číslo  :   608313029

 

 

 

5.

 

Pro občany, kteří jsou ochotni poskytnout svou e-adresu OÚ Tuřany:

Máte-li zájem o zasílání „Zpravodaje a jiných zpráv na Vaši e-mail, potvrďte zájem na e-mail: ou.turany@tiscali.cz

(seznam e-adres bude uchován tak, aby ho nebylo možno zneužít)

 

 

6.

 

Ing. Pivoňka Miroslav  hledá zájemce o  „rychlý  bezdrátový internet „!!!

Bude-li alespoň 5 zájemců je možno nainstalovat bezdrátový internet – případné dotazy prosím konzultujte s panem Pivoňkou.

 

 

7.

 

                    P e t i c e    proti diskriminaci obyvatel venkova

                                                                    organizovaná

                                         Spolkem pro obnovu venkova České republiky

 

My, občané venkova a menších měst, vyslovujeme vážné znepokojení nad neustále narůstající nerovností mezi městy a venkovem v České republice.

 

Stát a jeho instituce víc a více zkouší, co venkov vydrží.

 

            °   Upozorňujeme, že obce a malé města stát přenáší další a další odpovědnosti (školství, sociální integrace, místní doprava, zdravotnictví, apod.) a to bez adekvátního přesunu financování,

            °   Nesouhlasíme s tím, že rozpočty menších obcí se navyšují pomaleji než u větších, udržuje se nízká úroveň financování venkova, zvětšuje se disproporce mezi příjmy obcí a měst v neprospěch venkova, snižuje se tak kvalita života na venkově,

            °   Nejsme spokojeni s tím, že není legislativně upraven pojen „venkov“ ani jasná odpovědnost jednoho ústředního orgánu státní správy, který by zastupoval zájmy venkova vůči ostatním rezortům,

            °   V důsledku pak venkov nenabízí perspektivní uplatnění mladým a hlavně vzdělaným lidem populace stárne rychleji, zvyšuje se nezaměstnanost a tradiční venkov se vyklidňuje.

            °   Je trpkou skutečností, že stanovené formy financování projektů postupně izolují obce a malá města od evropských zdrojů. Venkovská sídla na rozdíl od větších měst tak nemají prostředky na dofinancování i finančně méně náročných projektů, čímž dochází k dalšímu prohlubování rozdílů,.

 

Proto žádáme, aby poslanci a senátoři Parlamentu ČR učinili následující kroky:

            °   změnili „Zákon o rozpočtovém určení daní“tak , aby nebyl venkov diskriminován vůči větším sídlům,

            °   přijali samostatný „Zákon o venkově České republiky“, který by kodifikoval pojem venkov a jasné odpovědnosti za jeho další rozvoj,

            °   novelizovali „kompetenční zákon“tak, aby zvýšili odpovědnost Ministerstva zemědělství za rozvoj venkova až po jeho přejmenování na Ministerstvo venkova

            °   a v tomto smyslu tak naplnili závazky České republiky z Evropské charty místní samosprávy

 

V Bělotíně dne 9.1.2007

 

Petiční výbor:

 

Václava Domšová                          Eduard Kavala                   Radan Večerka

1.místopředseda                                   předseda                          místopředseda

SPOV ČR                                           SPOV ČR                               SPOV ČR

 

Petiční listiny na podporu „Petice „ jsou k dispozici na OÚ Tuřany .

 

Tuřany, dne: 23.dubna 2007