Zpravodaj č. 3/2005 Obce Tuřany

 

 

O ČEM JEDNALO ZASTUPITELSTVO

                         Ve stručném přehledu nejsou uváděny všechny projednávané záležitosti,

kompletní zápisy z jednání zastupitelstva jsou k nahlédnutí na obecním úřadě.

 

22. června 2005

Zastupitelstvo obce projednalo a s c h v á l i l o  :

-         záměr směny pozemků mezi p.p.č. 632 o výměře 15m2 a p.p.č. 649 o výměře 15 m2 v 

k.ú. Tuřany

      -    zprávu o plnění rozpočtu  obce za I. čtvrtletí 2005

      -    žádost o splátky pokuty

      -    realizaci integrovaného projektu „Výměna autobusových zastávek“ s podílem 30 %

           z celkových nákladů – vlastní podíl obce Tuřany  18 000 Kč

      -   Smlouvu o spolupráci uzavřenou podle § 46 odst.2 písm. a/    a zákona

           č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění se sdružením obcí a firem – Chebská

           pánev, se sídlem Křižovatka č.p.26, 356 34 Skalná

-         typ zastávky  - betonová

-         cenovou nabídku služeb na projektu

      a) ČOV a kanalizace v obci Tuřany    9 600 Kč

            b) vodovod z nového zdroje v obci Tuřany   7 700  

  Zastupitelstvo obce projednalo a   u l o ž i l o :

-         vyměření pozemků a vytýčení vlastní hranice p.p.č.632 a ú.p.č. 649 v k. ú. Tuřany,

      -    náklady spojené s geometrickým vyměřením hradit s 50% podílem

      -    připravit smlouvu o směnu pozemků

-    žádost o rozšíření veřejného osvětlení v obci Lipoltov – požadavek zařadit do plánu

     na rok 2006

-   projednat s obcí Odrava 15% podíl na realizaci integrovaného projektu „Výměna autobusových zastávek“

-   k podaným žádostem :

           1.o snížení poplatku za popelnice   

                 2. o povolení ke kácení dřevin rostoucí mimo les = doplnit chybějící podklady

Zastupitelstvo obce    n e s c h v á l i l o:

-         prodej p.p.č. 358/2 o výměře 105 m2 v k. ú. Lipoltov

Zastupitelstvo obce   n e v y h o v ě l o :

-         žádosti prodeje p.p.č. 340/1 v k. ú. Lipoltov

 

 

2. srpna 2005

Zastupitelstvo obce projednalo a  r o z h o d l o

   - směnu pozemků  mezi obcí Tuřany, Tuřany č.p.7, zastoupená starostkou

      MVDr.Miloslavou Hoškovou a manželi JUDr. Václavem Sloupem a paní

      Olgou Sloupovou  - směnu 15 m 2 a pověřuje starostku obce k jednání

 

 

-  2  -

 

 

      na vyřešení směny pozemků  (výše jmenovaných parcel) o výměře 9 m2 tak,

      aby mohla být uzavřená směnná smlouva.

-         že pozemková parcela č. 414 o výměře 127 m2, vedená jako ostatní  plocha

      v k. ú. Tuřany, bude prodána za kupní cenu v celkové výši 5 890 Kč

-         žádost o finanční půjčce na překlenutí finanční tísně ,schválilo částku 15 000 Kč

a pověřuje starostku obce k sepsání smlouvy o finanční půjčce

 

22. srpna 2005

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo

-         zprávu o hospodaření obce za I. pololetí 2005

-         rozpočtové změny č. 1,2.

 

 

 

Kulturní akce:

 

Výlet do ZOO PRAHA se nekonal pro malý počet zájemců.

 

Dne 30 srpna 2005 se na hřišti Tuřany  pořádá pro děti od 15,00 hodin

„ L o u č e n í  s  p r á z d n i n a m i

-pro děti bude připravena zábava, soutěže a občerstvení

 

Patronát nad akcí :  maminky a babičky

 

            

 

 

 

P ř i p r a v u j e m e :    3. 12 . 2005      Mikulášská besídka

                                 10.12. 2005      Posezení se starostkou obce

 

 

 

 

 

SPOLEČENSKÁ  RUBRIKA

K VÝZNAMNÉMU ŽIVOTNÍMU JUBILEU BUDEME BLAHOPŘÁT:

 

 10.10.2005 panu Jaroslavu Hoťkovi z Lipoltova k   „60“ narozeninám

  7.11.2005 panu Josefovi Buriánkovi z Tuřan  k      „65“narozeninám

  6.12.2005 paní Věře Kněžské z Lipoltova  k             „55“narozeninám

25.12.2005 panuLudvíku Maršíčkovi z Lipoltova  k  „75“narozeninám

 

 

 

-  3  -

 

 

O z n á m e n í:

Veřejné osvětlení má na starosti pan Vaněk Zdeněk .

Na žádost občanů uvádíme tabulku svícení veřejného osvětlení našich obcí. Změna doby osvětlení dle aktuální situace je  možná.

 

                    Lipoltov                                         Tuřany                                     Návrší

Leden          5,30 –   8,00                                3,30 –   8,00                          5,30 –   8,00

                  16,00 – 23,00                              16,00 – 23,00                        16,00 – 23,00

Únor            5,30 –   8,00                                3,30 -   8,00                          5,30 -    8,00

                  16,00 – 23,00                              16,00´- 23,00                        16,00 – 23,00

Březen         5,30 -   7,30                                 3,30 –  7,30                          5,30 -    7,30

                  17,00 – 23,00                              17,00 – 23,00                        17,00 – 23,00

Duben          5,30 –   7,00                                3,30 -   7,00                          5,30 -    7,00

                  17,30 – 23,00                              17,30 – 23,00                        17,30 – 23,00

Květen         6,00 -   7,00                                3,30 -   7,00                           6,00 -   7,00

                   18,30 – 23,00                             18,30 – 23,00                        18,30 – 23,00

Červen          6,00 –  7,00                                3,30 –   7,00                          6,00 -   7,00

                   20,00 – 23,00                              20,00 – 23,00                       20,00 – 23,00

Červenec               -                                          3,30 -   5,00                                  -

                   22,00 – 23,00                               22,00 – 23,00                      22,00 – 23,00

Srpen                     -                                           3,30 – 5,00                                  -

                    21,30 – 23,00                              21,30 – 23,00                      21,30 – 23,00

Září                5,30 –   6,30                                3,30 -   6,30                        5,30 -   6,30

                    21,00 – 23,00                              21,00 – 23,00                      21,00 – 23,00

Říjen             5,30 -    7,00                                3,30 -   7,00                        5,30 –    7,00

                   19,00 – 23,00                                19,00 – 23,00                     19,00 – 23,00

Listopad        5,30 -   7,30                                  3,30 –   7,30                       5,30 –   7,30

                    17,30 – 23,00                                17,30 – 23,00                    17,30 – 23,00

Prosinec        5,30 -    7,30                                  3,30 – 7,30                        5,30 -   7,30

                   16,30 – 23,00                                16,30 – 23,00                     16,30 – 23,00

 

 

Likvidace polomů po vichřici v březové aleji, která byla ve večerních hodinách

dne 29.7.2005, byla úspěšně zlikvidovaná.

Vytěžené dřevo se odváželo občanům.

U p o z o r ň u j e m e     občany, kteří mají požadavek na dřevo  a dosud nedostali , že se bude dál likvidovat polom v parku (směr Zelená) a v době vegetačního klidu bude probíhat likvidace napadených bříz v březové aleji.

 

Touto cestou chceme poděkovat všem, kteří se podíleli na likvidaci polomů v březové aleji.

 

                                       D ě k u j e m e   !!!!!!!

 

 

-  4  -

 

Upozorňujeme občany, že poplatek za popelnice a poplatek za psa  se platí do  30. ř í j n a   2005

 

      Nádoba   80 litrů                  1 030 Kč  na rok 2005

      Nádoba 120 litrů                  1 544 Kč  na rok 2005

 

 

Poplatek  1 pes     100 Kč, za každého dalšího psa 150 Kč, důchodci  hradí platí 50 %.

Poplatek můžete zaplatit na obecním úřadě nebo na číslo účtu obce Tuřany:

805364389/0800 pod variabilním symbolem   - poplatek popelnice:   1337

                                                                       - poplatek za psa:        1341

 

 

 U p o z o r ň u j e m e:

od 12. září 2005 do 30. září 2005  bude uzavřen obecní úřad z důvodu dovolené.

V případě nutnosti volejte na telefon.číslo : 603 774 863 místostarosta Vaněk Zdeněk

                                                                          602 696 141 starostka MVDr.Hošková

 

 

B u d e   p r o v e d e n a,

kontrola v souladu mezi nahlášenými počty psů a jejich fyzickou přítomností v jednotlivých nemovitostech  proběhne dne 1. září 2005 v odpoledních hodinách .

Součástí kontroly bude posouzení platného očkování proti vzteklině a kontrola očkovacího průkazu na každého chovaného psa a očkování proti vzteklině, které není starší 12ti měsíců. Dle nové vyhlášky se očkují psi již od 3.měsíců stáří.

Kontrolu provede pan Vaněk Zdeněk

 

 

Obecní úřad žádá občany, kteří jsou ochotni poskytnou své telefon.čísla na mobilní telefony k účelům krizových  nebo havarijních situací, aby je nahlásili na OÚ Tuřany.

Děkujeme Vám.

 

 

                                                            

 

Všem přejeme hezký zbytek prázdnin , teplejší počasí , hodně odpočinku a pevné zdraví !!!!

Dětem mnoho a mnoho úspěchů v novém školním roce 2005/2006.