Z p r a v o d a j   obce Tuřany č. 2/2007.

 

 

O ČEM JEDNALO ZASTUPITELSTVO:

Uvádíme stručný přehled.Kompletní zápisy, usnesení z jednání zastupitelstva obce, jsou k nahlédnutí na obecním úřadě nebo na úřední desce.

 

16.listopadu 2006

Zastupitelstvo obce Tuřany zvolilo

- členy výboru finančního paní Radku Šindelářovou a pana Škodu Jana

- členy výboru kontrolního pana Svobodu Ladislava a pana Růžičku Petra

- členy komise pro kulturu a práci s mládeží paní Ludmilu Jiřincovou a

   paní Zdenku Richterovou

- stanovilo měsíční odměny zastupitelům obce

- schválilo zprávu o hospodaření obce za ¾ čtvrtletí 2006

- rozpočtové změny

- vyhlásilo záměr pronájmu p.p.č.21/1 v k.ú. Tuřany

-schválilo příspěvek na halovou kopanou ročník 2006/2007

- stanovilo oprávněné osoby k přijetí prohlášení o uzavření manželství na

  obecním úřadě Tuřany

 

 

11. prosince 2006

Zastupitelstvo obce Tuřany projednalo a schválilo:

-         rozpočtové provizorium na ¼ čtvrt letí 2007 obce

-         pronájem p.p.č.21/1 v k. ú. Tuřany

-         smlouvu o poskytování regionálních služeb

-         příspěvek na nákup knih

-         smlouvu se společností ASEKOL s.r.o.- pro zpětný odběr elektroodpadu uložilo

-         připravit kulturní plán akcí na rok 2007

-         zpracovat návrh rozpočtu na rok 2007

-         prověřit dotační titul -zda není řešen přístup ke kapličce

-         zpracovat Směrnici o zabezpečení zákona o finanční kontrole

-         podat žádost o tři pracovníky na veřejně prospěšné práce

stanovilo:

-         tři pracovníky na veřejně prospěšné práce pro rok 2007

 

 

18. prosince 2006

Zastupitelstvo obce projednávalo řešení přístupu ke kapličce – usnesení se neuložilo                   

 

 

 

 

 

 

                                                    -  2  -

5. února 2007

Zastupitelstvo obce Tuřany projednalo a rozhodlo:

-o doplnění zápisu z jednání ZO ze dne 11..12.2006 a z jednání ZO , dne 18.12.2006

- návrh řešení přístupu ke kapličce v k.ú. Lipoltov

Uložilo:

-         zpracovat Směrnici o cestovních náhradách

-         připravit žádosti o příspěvek z Programu obnovy venkova

-         kontrolovat místa v katastru obce, ve kterých by mohlo docházet k nezákonnému nakládání s odpady

-         smlouvu na pojištění majetku obce

pověřilo :

-         starostku  k místnímu šetření se zástupci ČEZ – vyřešení závad v úseku u autobusové zastávky v obci Lipoltov

schválilo:

-         finanční dar Mateřské školce Okrouhlá na rok 2007

-         zvýšení regulovaného nájemného na základě zákona

 

 

26. února 2007 

Zastupitelstvo obce Tuřany projednalo a schválilo:

-         Směrnici č. 1/2007 o cestovních náhradách

-         Směrnici č. 2/2007 k zabezpečení zákona o finanční kontrole

-         návrh rozpočtu obce na rok 2007

-         přílohu č. 5 ke smlouvě o odvozu komunálního odpadu

-         změnu článku 1 odstavec 1, písmeno a) sazby poplatku za odvoz komunálního odpadu OZV č. 3/2005 – přikombinovaném vývozu:

nádoba 80 l        1 275 Kč za rok

nádoba 120 l      1 831 Kč za rok

-         žádosti o příspěvek z programu obnovy venkova

uložilo:

-         provést inventuru stávajících  nádob na nemovitost dle popisných čísel

-         provést místní šetření v rekreační oblasti Jesenická přehrada v katastrálním území obce a zjistit jakým způsobem likvidují majitelé chat směsný komunální odpad.

-         zajistit termín velkokapacitního sběru odpadu v termínu 14. duben 2007 .

 

                                 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

                                                      P o z v á n k a

                   dle ustanovení § 92 odst.1, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

                                              Starostka obce Tuřany

                                                           svolává

                                              na den 19. března 2007

                                                       od 18,00 hodin

                                              zasedání zastupitelstva obce

Program: 1.  Rozpočet 2007

                 2. Zpráva o inventarizaci 2006

                 3. Zpráva komise přestupkové za rok 2006

                 4. různé

 

Informace – oznámení:

 

 

1.

- do 9. března 2007  probíhá humanitární sbírka pro Diakonii Broumov    !!!!!!

 

 

 

2.

Zastupitelstvo obce Tuřany se na svém zasedání dne 26. února 2007 usneslo vydat na základě ustanovení § 17 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění a v souladu s ustanovením § 10 písm.d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, obecně závaznou vyhlášku obce Tuřany číslo 1/2007, kterou se mění obecně závazná vyhláška obce Tuřany číslo 3/2005 o poplatku za komunální odpad.

 

                                                           Čl. 1

Obecně závazná vyhláška obce Tuřany číslo 3/2005 vydaná zastupitelstvem obce Tuřany dne 21. dubna 2005, se mění takto:

 

  1. V článku 1 odstavec 1 písm. a) zní:

 

a)      při kombinovaném odvozu, léto 1 x za 14 dní, zima 1x za týden

 

nádoba    80 l                 1 275 Kč

nádoba  120 l                 1 831, Kč

 

 

 

                   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

    

 

3.

Dne 13. dubna 2007 do 15. dubna 2007 budou přistavěny kontejnery na sběr velkokapacitního odpadu

 

Stanoviště:   Tuřany               - hřiště

                       Návrší               - u altánu

                      Lipoltov             - u dubu  (křižovatka na Odravu)

 

 

 

                                             xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

 

 

 

 

 

4.

Kulturní plán akcí na rok 2007 :

 

Duben                      1. dubna 2007 od 14,00 hodin

                                 Malování a zdobení vajíček

                           v knihovně

 

 

 

                                 28. dubna 2007 od 16,00 hodin

                                 stavění „Máje“

                                 opékání buřtů – táboráček

                                 hřiště

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Květen                      6. května 2007 od 15,00 hodin

                                  „Vítání občánků“

                            knihovna

 

                            13. května 2007 od 15,00 hodin

                            „Den matek „

                             restaurace u Šindelářů

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Červen                        2. června 2007 od 14,00 hodin

                                   MDD

                                   hry, soutěže,občerstvení

                                   hřiště

 

                                   30. června 2007 od 9,00 hodin

                                   „Hurá prázdniny“

                                   výlet do aguaparku Frant. Lázně

Srpen                          25. srpna 2007 od 14,00 hodin

                                   „Loučení s prázdninami“

                                   soutěže, hry, občerstvení

                                   hřiště

Září                             22. září 2007 od 14,00 hodin

                                    „ Draky- áda“

                                    hříště

Říjen                            připravuje se

                                    „Loutkové divadlo Špalíček „

Listopad                        24. listopadu 2007 od 17,00 hodin

                                     „Posezení s důchodci“

                                     -restaurace u Šindelářů

Prosinec                        1. prosince 2007 od 16,00 hodin

                                      „Mikulášská besídka“

                                      restaurace u Šindelářů

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

      5.

                  Dne 20. března 2007 bude vypnuta elektrika v části obce Lipoltov

                                             od 8,00 – do 14,00 hodin.

 

Z důvodu: oprava elektrického vedení v úseku autobus.zastávka Lipoltov.

                   Pozor bude vyřazena z provozu komunikace směr Tuřany-březová alej  !!!!

                   a omezení provozu na silnici  21210 směr R6 – Cheb  !!!!!

 

 

6.                                Do 30. března 2007  bude provedena likvidace dvou suchých stromů na

                   komunikaci  21210 –směr R6 – Cheb

-         strom u  čp. 13 Lipoltov

-         strom u  čp.   2 Lipoltov

 

likvidaci stromů provede Údržba silnic – provoz Cheb

 

 

7.       U p o z o r n ě n í   pro majitelé psů  !!!!!!!!!!!!!!!!!

 

Poslední dobou po obci  volně pobíhají psy . Hrozí nebezpečí úrazů pokousáním dětí i dospělých, srážka s auty apod….

 

Žádáme majitelé psů , aby své „miláčky „ zavírali , aby nedošlo k úrazu pokousání dětí a dospělých.

 

 

8.

Lhůty k výměně občanských průkazů:

 

      Státní občané ČR jsou povinni provést výměnu občanských průkazů bez strojově čitelných údajů vydaných

°  do 31 . prosince 1998  nejpozději do 31. prosince 2007

Žádost o vydání občanského průkazu občan předloží nejpozději do 30. listopadu 2007 .

 

 

9.      Všem ženám blahopřejeme k „MDŽ“

 

 

10.  pro občany obce  , kteří by poskytli svou e-mail  adresu obecnímu úřadu Tuřany

                              máte - li  zájem o zasílání „Zpravodaje a jiných  zpráv na Vaši e-adresu

                              potvrďte zájem na e-mail: ou.turany@tiscali.cz

                                                     ------------------------------------

                              (seznam e- adres bude uchován tak, aby ho nebylo možno zneužít.)

 

 

 

 

 

Vydáno:7. března 2007

Zpracovala: Ťupová zdenka