Z p r a v o d a j     obce Tuřany   č. 1/2007

 

 

                                         11

                                               ROZHODNUTÍ

                                   VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

V souladu s čl.5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb. o bezpečnosti České republiky

                                         

                                                    Vláda České republiky

                                               

                                                          v y h l a š u j e

 

pro území Jihočeského kraje, Plzeňského kraje, Karlovarského kraje,  kraje Vysočina,kraje Libereckého, v rámci kraje Královéhradeckého pro okresy Trutnov, Náchod, Jičín, v rámci kraje Moravskoslezského pro okres Bruntál a v rámci kraje Středočeského pro okresy Benešov, Příbram, Kutná Hora a Kolín z důvodu vzniklé krizové situace spočívající v ohrožení životů, zdraví a značného rozsahu ohrožení majetku v důsledku rozsáhlé živelné pohromy 

 

                                                NOUZOVÝ STAV

 

na dobu od 05,00 hodin dne 25. ledna 2007 do 24,00 hodin dne 5. února 2007 .

 

 

                                                       I.

        

Pro řešení vzniklé situace vláda České republiky   n a ř i z u j e    tato krizová opatření

 

a)        zákaz vstupu, pobytu a pohybu osob v lesích na územích, pro která je nouzový stav

vyhlášen, s výjimkou osob provádějících likvidační práce a orgánů vrchního státního dozoru v lesích a České inspekce životního prostředí,

b)        provádění terénních úprav, je-li to v souvislosti s krizovou situací nezbytné pro

       zmírnění nebo odvrácení veřejného ohrožení vyplývajícího z krizové situace.

 

 

                                                    II.

 

V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu se na území, pro která je nouzový stav vyhlášen, na nezbytně nutnou dobu a v nezbytně nutném rozsahu omezují

 

 

 

 

 

 

a)        právo provozovat podnikatelskou činnost, která by ohrožovala, narušovala

       znemožňovala provádění krizových opatření, s výjimkou činností souvisejících

       s likvidačními pracemi,

b)        právo vlastnické, a to tak, že vlastníci lesů, jejichž lesy byly rozsáhlou větrnou

       kalamitou postiženy, jsou povinni přednostně a bez zbytečných odkladů

       zpracovávat kalamitou poškozené porosty.

     

                                      III.

 

1.      Pro řešení nouzového stavu není aktivován Ústřední krizový štáb.

2.      Koordinací řešení krizové situace je pověřen ministr zemědělství.

 

 

                                                     IV.

    Toto rozhodnutí nabývá účinnosti dnem  25.ledna 2007 v 05,00 hodin

Platnost končí dnem 5. února 2007 ve 24,00 hodin.

 

 

 

 

 

V Praze dne 24. ledna 2007

 

 

 

                                                                          Předseda vlády

                                                                      Ing. Mir. Topolánek

 

Obecní úřad Tuřany žádá občany, aby dodržovaly toto „ Rozhodnutí vlády ČR“

aby nedocházelo ohrožení životů .

 

                                         xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

 

Obecní úřad Tuřany  děkuje  občanům :

 

 

- obce Lipoltova za trpělivost při výpadku elektrické energie

 

- panu Kněžskému a panu Škodovi, kteří po vichřici prošli okolí Lipoltova ,

  zjistili, kde se nachází porucha elektrického vedení, která byla nahlášená na

  poruchy, i tak vznikl 40 hodinový výpadek  elektrické energie .

 

           - panu Vejmělkovi, který odstranil v pátek 19.1.2007 v ranních hodinách

             spadlé stromy ze  silnice mezi obcí Tuřany  a obcí Návrší.  

 

                                                      Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx